Кафедра автоматизованих електромеханічних систем

Наукова робота

Організація науково-дослідницької роботи

В активі викладачів кафедри налічується біля 100 авторських свідоцтв на винаходи і 42 патенти України. За останні 5 років активно займаються патентуванням наукових ідей (проф. Савченко П.І., проф. Лисиченко М.Л., доц. Сорокін М.С., доц. Сотнік О.В., аист. Середин М.Ю., асист. Міленін Д.М., ст. викл. Цибух А.В., асист. Сухін В.В.).

Викладачі кафедри активно беруть участь в науково-технічних виставках, на яких отримують нагороди. Так, 5 патентів (автори Лисиченко М.Л., та ін.) нагороджені дипломами та медалями (2 срібні, 3 золоті на Міжн. салоні винаходів «Новий час»).

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України (за останні 3 роки):

1. Електропривод: Підручник / Ю.М.Лавріненко, О.С.Марченко, П.І.Савченко, О.Ю.Синявський, Д.Г.Войтюк, В.П.Лисенко; За ред. Ю.М.Лавріненка. - К.: Ліра-К, 2009. - 504 с. - Гриф надано Міністерством аграрної політики України (Гриф надано №18-12813/1294 від 12.08.08 р.) - ISBN 978-966-96938-8-4

2. Електропривод для виконання лабораторних та практичних занять.

(надано гриф «рекомендовано міністерством аграрної політики та продовольства України, як навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100101 «енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації (Лист №18-28-13/2110 від 22.12.11) / [Тищенко О.К., Савченко П.І., Лисиченко М.Л., Гузенко В.В.]. - Х.: ХНТУСГ; Факт, 2012. - 270 с. - ISBN 978-966-637-711-4

3. Електропривод у питаннях і відповідях: навч. посіб. для студентів вищ.навч.закл. (надано гриф «рекомендовано міністерством аграрної політики та продовольства України, як навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100101 «енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та ОКР “Магістр» спеціальності 8.100101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації (Лист №18-28-13/518 від 16.05.11). / [П.І. Савченко, М.Л. Лисиченко, О.К. Тищенко, В.В. Гузенко]. - Х.: ХНТУСГ; Факт, 2012. - 500 с. - ISBN 978-966-637-713-8

4. Збірник задач з електроприводу сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній.  (надано гриф «рекомендовано міністерством аграрної політики та продовольства України, як навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100101 «енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та ОКР «магістр» спеціальності 8.100101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації (Лист №18-28-13/549 від 16.05.11). / [Гаврилюк І.А., Хандола Ю.М., Ільїчов І.П., Середа А.І.]. - Х.: ХНТУСГ; Факт, 2012. - 188 с. - ISBN 978-966-637-710-7

5. Синявський О.Ю. Електропривод і автоматизація. Навчальний посібник. / [Синявський О.Ю., Савченко П.І., Савченко В.В., Лавріненко Ю.М., Козирський В.В., Хандола Ю.М., Ільїчов І.П.]; за ред. О.Ю.Синявського. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – 586 с. – ISBN 978-617-646-201-9; гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-10184 від 17.06.2013 р.).

Також були видані навчальні посібники, такі як:

1.  Тищенко О.К., Савченко П.І., Лисиченко М.Л., Гузенко В.В. Електропривод для виконання лабораторних та практичних занять.

2.  Гаврилюк І.А., Хандола Ю.М. «Курс лекцій з електроприводу сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній»

Підручник Савченко П.І. «Електропривод ч.1», «Практикум по электроприводу в сельском хозяйстве», «Електропривод»був переможцем у конкурсі.

Лисиченко М.Л. очолює науковий напрямок «Лазерні технології в сільському господарстві», так:

-  постійний голова секції «Лазерні технології в сільському господарстві та ветеринарії» на щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Применение лазеров в медицине и биологии» (Україна)

-  керівник розділу 6 «Розробка лазерних технологій в сільському господарстві» Регіональної комплексної програми «Лазер-здоров’я, економіка, екологія» (м.Харків)

Студенти та молоді вчені мають можливість брати участь у конференціях цього напрямку.

На кафедрі створені сприятливі умови для виконання та успішного захисту магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій. Великий внесок в справі підготовки наукових кадрів зробив проф. Савченко П.І., ним підготовлені кандидати наук, він був членом двох спеціалізованих рад (НАУ, ХНТУСГ), зараз однієї (ХНТУСГ) і постійним опонентом кандидатських та докторських дисертацій.

Займається підготовкою наукових кадрів і Лисиченко Микола Леонідвич. Він керує підготовкою магістрів, аспірантів, докторантів.

Займається виховною, методичною, науковою, педагогічною діяльністю.

Основні напрямки наукових інтересів – дослідження впливу енергії електромагнітних коливань оптичного діапазону на біологічні об’єкти різного рівня організації (від клітини до цілісного організму) в сільському господарстві.

Під його керівництвом захищено кандидатську та докторську дисертацію, 3 співробітника готуються до захисту, 1 навчається в аспірантурі, 1 – поступає в аспірантуру в 2016 році, 1 – в докторантуру в 2017 році. Він є членом двох спеціалізованих рад (НАУ, ХНТУСГ) та постійний опонент кандидатських та докторських дисертацій.

За роки існування кафедри її співробітниками та аспірантами захищені 17 кандидатських дисертацій: Мурзін В.К. (1969 р.), Баженов І.Г. (1972 р.), Гаврилюк І.А. (1982 р.), Гуревич В.І. (1986 р.), Ільїчов І.П. (1988 р.), Мезенцев Ю.С. (1990 р.), Кривцов В.В. (1990 р.), Бережнюк І.Г. (1991 р.), Мороз О.М. (1991 р.), Балахонов О.М. (1990 р.), Романченко М.А. (1992 р.), Тищенко О.К. (1992 р.), Косуліна Н.Г. (1999 р.), Хандола Ю.М. (2002 р.), Середа А.І. (2006 р.), Сорокін М.С. (2011 р.), Сотнік О.В. (2014 р.) і чотири докторські дисертації: Савченко П.І. (1997 р.), Лисиченко М.Л. (2006 р.), Косуліна Н.Г. (2007р.)., Мороз О.М. (2011 р.)

Успішно працюють над кандидатськими дисертаціями Середин М.Ю., Гузенко В.В. (науковий керівник проф., д.т.н. Лисиченко М.Л.), Хандола О.Ю. (науковий керівник проф., д.т.н. Черенков О.Д.)та пошукач Уваров О.В. (науковий керівник професор, д.т.н. Савченко П.І.). В планах захист кандидатських дисертацій і у асистента Міленіна Д.М., ст. викладача Цибуха А.В. (науковий керівник проф., д.т.н. Лисиченко М.Л.)

На кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, на якому розглядаються звіти найкращих студентів, які проходили практику на фермах Західної Європи, звіти викладачів з підвищення кваліфікації, попередні захисти дисертацій.

Кафедрою АЕМС розроблений стед на основі перетворювача частоти з плавним пуском.Мобільний діючий пристрій, який демонструє можливості мікропроцесорного керування електроприводами робочих машин і механізмів дуже цікавить як студентів, так і фермерів.

Також розроблений стенд для плавного регулювання вентиляції.

Ст. викладач Цибух А.В. пройшов стажування в Баварському Аграрному Союзі (Німеччина). Цибух А.В. також займається відправкою на стажування молоді університету.

В 2013 році всі викладачі пройшли підвищення кваліфікації в Мелітопольському державному агротехнологічному університеті.

Лисиченко М.Л. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.004.07 при Національному аграрному університеті за спеціальністю 05.09.03 – електротехнологічні комплекси та системи.

Лисиченко М.Л., Савченко П.І. є членами спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 при Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. Петра Василенка за спеціальністю 05.09.03 – електротехнологічні комплекси та системи.

Дослідження в науковій лабораторії проводяться відповідно з регіональною комплексною програмою на 1998-2005 рр. “Лазер – здоров’я, економіка, екологія” розділ 6 “Лазерні технології в сільському господарстві”

Співробітники кафедри беруть активну участь (щорічно до 40 доповідей) в міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, які проводяться, як на Україні, так і за її межами.
При проведенні наукових досліджень колектив кафедри плідно співпрацює з науковими установами України:
1. Для проведення сумісних наукових досліджень:
-   інституту свинарства УААН (м.Полтава);
-   науково-дослідного інституту лазерної біології та лазерної медицини ХНУ ім. В.Н.Каразіна (м.Харків);
-   Харківського біотехнологічного центру УААН (м.Харків);
-   інституту птахівництва УААН (смт.Борки);
-   інституту тваринництва центральних районів УААН (м.Дніпропетровськ).
2. Для проведення виробничих випробувань розроблених приладів:
-   птахофабрика „Прилуцька” Прилуцького р-ну Чернігівської обл.;
-   агропідприємство „Деметра” Богодухівського р-ну Харківської обл.;
-   агрокомбінат „Слобожанський” Чугуївського р-ну Харківської обл.
-   СТОВ ім. Ватутіна Шевченківського району Харківської обл.;
-   АТ Агросоюз „Фенікс” Макарівського р-ну Київської обл.;
-   Фірмою „ІНКІ” ТОВ Зміївського р-ну Харківської обл.
-   Національний центр «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» Харківського р-ну, Харківської обл.
3. Для проведення виробничих випробувань розроблених приладів:
-   ВАТ Електромеханічний завод «Релсіс» (м.Київ)
При проведенні наукових досліджень колектив кафедри плідно співпрацює з науковими установами за межами України: (Франція, Росія та ін.).
Основні компаннії SCHNEIDER ELECTRIC та ІЕК, від яких кафедра отримала сертифікати.
Про високий рівень наукових досліджень свідчить велика кількість нагород, отриманих професорсько-викладацьким складом кафедри.
Зареєстрована тема науково-дослідної роботи №0110U001661. Назва роботи «Дослідження побутового електроспоживання та методи і засоби підвищення раціонального використання електроенергії. Керівник роботи – Лисиченко М.Л.
Середін М.Ю., Міленін Д.М. Монтажні роботи вентиляційної системи в Золочеві
Колектив кафедри активно залучає студентів у роботу виставок, конференцій, студентських наукових гуртків, публікацій.
Лабораторія кафедри автоматизованих електромеханічних є «АВТОРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ компанії SCHNEIDER ELECTRIC за напрямком “засоби промислового контролю та енергоефективності в агропромисловому комплексі"». Викладачі кафедри не тільки навчають студентів на обладнанні цієї компанії, а й ведуть наукові дослідження.