Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій створена у 2000 році. Професорсько-викладацький склад кафедри складається як з досвідчених, висококваліфікованих фахівців (2 – доктори наук, професори, 6 – кандидатів наук, доцентів), так і перспективних молодих викладачів та аспірантів.

Засновний та перший завідувач кафедри - відомий в Україні та за її межами вчений - спеціаліст у галузі створення архітектури та технології застосування програмованих контролерів промислового призначення, доктор техн. наук, професор, відмінник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України Фурман Ілля Олександрович, який має великий досвід науково-дослідної роботи і впровадження в виробництво сучасних автоматизованих технологічних комплексів; він є ініціатором і автором розробки робочої програми і методики викладання нової дисципліни "Мікропроцесорні керуючі пристрої". Протягом останніх років ним особисто та сумісно з викладачами кафедри підготовлено і надруковано 13 підручників із грифом Міносвіти, 9 методичних посібників, 95 статей, отримано 98 патентів України на винаходи.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 151 – "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

На кафедрі викладаються такі дисципліни: теорія інформації, теорія автоматичного керування, теоретичні основи автоматики, ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів, програмування та алгоритмічні мови, програмування систем реального часу, комп'ютери та комп'ютерні технології, комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт, комп'ютерна графіка, мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, мікропроцесорні керуючі пристрої та системи, мікропроцесорні пристрої с.-г. техніки, технічні засоби автоматизації, автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСКТП), основи систем автоматизованого проектування (САПР), проектування АСКТП с.-г. виробництва, комп'ютерні засоби систем точного землеробства, проектування цифрових пристроїв на ПЛІС, методологія наукових досліджень, теорія цифрових автоматів, патентознавство та інтелектуальна власність, інформаційні технології в енергетиці та промисловому виробництві, об'єктно-орієнтоване програмування, основи нечіткого логічного керування, нейронні системи та мережі.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка складається з навчальних лабораторій: основ автоматики, мікропроцесорних програмованих керуючих пристроїв, інтегрованих комп'ютерних технологій, комп'ютерного моделювання та проектування, а також має сучасну лекційну аудиторію, оснащену мультимедійною інтерактивною дошкою та проектором.

Усі навчальні лабораторії оснащені сучасними засобами комп'ютерної техніки та промислової автоматизації, а саме: 50 персональних комп'ютерів, які об'єднані у локальну мережу і підключені до Інтернету; різне периферійне обладнання, програмовані логічні контролери (ПЛК) промислового призначення різних фірм; пристрої та датчики систем автоматизації виробничих процесів.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє ефективно застосовувати комп'ютерні технології у навчальному процесі. Практично всі проекти студенти виконують із використанням комп'ютерів, а саме: інженерні розрахунки за допомогою засобів MS Excel, дослідження систем автоматичного керування із застосуванням MatLab, проектування комплекту конструкторської документації на електрообладнання та системи автоматизації за допомогою програм КОМПАС та AutoCad.

Кафедра постійно підтримує творчі стосунки з провідними підприємствами та ВНЗ м. Харкова: Харківським приладобудівним заводом ім. Т. Г. Шевченка, кафедрою комп'ютерних систем і мереж Національного аерокосмічного університету, кафедрою спеціалізованих комп'ютерних систем Української державної академії залізничного транспорту, відповідними кафедрами Харківського університету Повітряних сил, а також з кафедрами Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ), національного університету харчових технологій (м. Київ), Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Кіровоградського національного технічного університету.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри: дослідження і створення високопродуктивних інтегрованих комп'ютерних технологій та систем керування технологічними процесами виробництва; розвиток теорії будування, архітектури та технології промислового застосування надшвидкодіючих обчислювальних та керуючих автоматів паралельної дії на основі регулярних мікроелектронних структур; дослідження та створення високонадійних мікроконтролерів та мікропроцесорних контролюючих пристроїв для мобільних та стаціонарних с.-г. агрегатів; дослідження та створення систем автоматизованого проектування деталей та вузлів машин, комплектного електрообладнання, систем електропостачання, а також інтегрованих АСКТП виробництва.

Кафедра плідно співпрацює з виробничим об'єднанням "Миронівський хлібопродукт" (http://www.mhp.com.ua), на якому студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практики з подальшим працевлаштуванням.

Крім того, кафедра підтримує зв’язок з провідними фірмами-розробниками систем автоматизації промислових об’єктів України - електротехнічна компанія «Призма Електрик» (http://www.prisma-electric.com), НВП «СтальЕнерго» (http://www.stalenergo.com.ua),  НТП «КОТЛОЭНЕРГОПРОМ», ТОВ «ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ» (http://www.eleng.com.ua/)  та ін.