Кафедра інтегрованих електротехнологій та процесів

Програма розвитку

 

Вступ

Програма розвитку кафедри направлена на реалізацію чотирьох основних програм розвитку університету, а саме: ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХНТУСГ імені Петра Василенка на 2011 – 2015 рр., ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ХНТУСГ імені Петра Василенка на 2011 – 2015 рр. (до 85 річчя заснування), ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УНІВЕРСИТЕТІ; ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛОБОЖАНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ХАРКІВЩИНИ.

Програма розвитку кафедри включає ті напрями та заходи щодо реалізації цих програм за які відповідає як виконавець.

1. Відповідно до Програми сталого розвитку університету до 2015 року завершити запровадження дистанційного навчання, розширити тематику електронних підручників, навчальних посібників, з розробкою індивідуальних модульних навчальних програм і планів в залежності від конкретних потреб студентів.

Термін: 2014 – 2015 рр.

2. Модернізувати навчальний процес на кафедрі шляхом інтенсивного комп’ютерно-мультимедійного його супроводження, запровадження активних форм навчання, контролю якості знань та інших інновацій. Приймати участь в конкурсі кафедр «за краще впровадження інноваційних інтеграційних освітянських технологій.

Термін: 2013 – 2015 рр.

3. Забезпечити якісне викладання дисциплін за ОКР «бакалавр» («спеціаліст», «магістр»).

Термін: постійно.

4. Модернізувати проведення ректорських контрольних кожного навчального семестру з відповідним аналізом, висновками та обговоренням на засіданні кафедри, а також продовжити відвідування відкритих занять з підведенням підсумків на засіданнях кафедри;

Термін: постійно.

5. Продовжити модернізацію практичної підготовки студентів із відповідним забезпеченням нормативного навчально-методичного комплексу, залучити до цього кращих виробничників та враховувати світові тенденції.

Термін: постійно.

6. Для оцінки та підняття рівня підготовки фахівців:

- продовжити залучати педагогів та науковців зі світовим ім’ям до викладання на кафедрі;

- продовжити проведення зустрічі випускників кафедри з обговоренням проблем підготовки, працевлаштування та кар’єрного зростання фахівців;

- розширити спектр та ефективність участі студентів ННІ ЕКТ у Всеукраїнських студентських олімпіадах та наукових конкурсах;

Термін: постійно.

7. Забезпечити постійний моніторинг ринку праці, перспектив соціально-економічного розвитку України та регіону з метою удосконалення навчальних програм і оновлення баз практик, пошуку надійних і перспективних роботодавців у сфері сільськогосподарського виробництва.

Термін: постійно.

8. Постійно вдосконалювати сторінку кафедри на сайті інституту для забезпечення інформування зацікавлених абітурієнтів, роботодавців, викладачів, студентів та їх батьків, вищого керівництва тощо.

Термін: 2013-2015 р.р.

9. Викладачам кафедри розширити тематику курсового та дипломного проектування актуальними питаннями «Розвитку сільських територій».

Термін: 2013-2015 р.р.

10. Викладачам кафедри активізувати роботу з обдарованою шкільною молоддю, в т.ч. і сільською, з метою залучення її до наукових досліджень та участі в конкурсах Малої академії наук.

Термін: постійно.

11.. Приймати участь в міжнародних науково-теоретичних, методичних і практичних конференціях, семінарах, симпозіумах в т.ч. з використанням Інтернету з актуальних проблем розвитку науки, освіти та агропромислового комплексу.

Термін: 2013-2015 рр.

12. З метою підвищення дієвості системи професійної орієнтації, добору та залучення обдарованої та здібної молоді, перш за все із сільської місцевості, в кожному закріпленому районі області створити спеціалізовані профільні класи в ліцеях, школах з проведенням відповідних шефських заходів, укладенням договорів.

Термін: 2013-2015рр.

13. На підставах взаємодопомоги, співпраці з райдержадміністраціями щорічно, не менше як 2-3 рази публікувати в районних газетах нариси, статті профільного різнопланового спрямування.

Термін: 2013-2015 рр.

14. Продовжити практику залучення до складу Просвітницької ради університету, нагородження кращих за профорієнтаційною діяльністю директорів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів відповідними посвідченнями.

Термін: 2013-2015 рр.

15. На засіданнях кафедри звітувати щодо виконання встановлених питомих показників ефективності науково-дослідницької, педагогічної діяльності викладача кафедри з такими щорічними кількісними значеннями, не менше:

  • 1 наукова, 1 науково-методична статті;

  • 5 тис. грн. госпдоговірних робіт;

  • 1 монографія в 3…5 років (авторство або співавторство);

  • 1 навчальний посібник, підручник в 3…5 років (авторство або співавторство);

  • 1 патент (авторство або співавторство);

  • 15 тис. грн. економічного ефекту від впровадження наукових розробок;

  • 1 участь у виставках, форумах, конференціях з представленням результатів наукових або педагогічних досягнень;

  • 1 публікація (стаття, теза, доповідь) зі студентом(ами) як результат керівництва науковою діяльністю;

  • 1 нагорода (грамота, диплом) в 3-5 років за успіхи в науково-педагогічній, виховній діяльності;

  • 3 абітурієнта, які здали документи в приймальну комісію для вступу в університет. 

Термін: 2013-2015 рр.

16. Забезпечувати інноваційний характер виконуваних науково-дослідницьких робіт, збільшувати участь викладачів кафедри у виконанні Державних цільових науково-технічних програм та проектів, у тому числі разом з національними академіями наук.

Термін: 2013-2015 рр.

17. Результати науково-дослідницьких робіт впроваджувати у виробництво з не менше як трикратною ефективністю.

Термін: 2013-2015 рр.

18. Залучати провідних науковців, спеціалістів підприємств, організацій, установ до проведення теоретичних і практичних занять з метою підготовки сучасного фахівця, що володіє інтегрованою системою знань технічній, технологічній галузях і є конкурентоспроможним на ринку праці.

Термін: 2013-2015 рр.

19. Залучати викладачів кафедри до участі у роботі семінарів, нарад, зустрічей тощо, як складової у системі підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Термін: 2013-2018 рр.

20. Розпочати практику залучення до складу Просвітницької ради університету голів сільських і селищних рад, випускників університету.

Термін: 2013-2018 рр.

21. Організувати проведення постійних консультацій, інформаційне забезпечення зацікавлених осіб сільської місцевості.

Термін: 2013-2018 рр.