Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Особливості підготовки фахівців спеціальностей «Автоматизоване управління технологічними процесами» та «Комп`ютерно-інтегровані процеси і виробництва» за напрямом підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Основною особливістю підготовки фахівців є їх орієнтація на розв'язання завдань автоматизації технологічних процесів с.-г. виробництва які мають такі відмінності, як участь у технологічному процесі біологічних об'єктів; безперервність протікання більшості технологічних процесів; циклічність значної частки технологічних процесів; відсутність можливості прискорити або уповільнити керуємий процес; значна мінливість параметрів навколишнього середовища (коливання температури, вологості, тиску); наявність у виробничому середовищі домішок, пилу, піску, полови та ін. (у рільництві), а також агресивних газів (аміак, сірководень, вуглекислота та ін. (у тваринництві); розосередженість мобільної с.-г. техніки по великих площах та віддаленість від ремонтної бази та сервісних центрів; значне розмаїття технологічних процесів с.-г. виробництва та пов'язана з ним велика кількість різних типів, конструкцій, режимів роботи технологічних агрегатів та механізмів.

Підготовка фахівців у ХНТУСГ більш адаптована до потреб АПК України за рахунок:

- наявності необхідної спеціалізованої лабораторної бази;
- поглибленого вивчення теоретичних основ побудови комп'ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв;
- формування умінь у розробці нових і удосконалення існуючих автоматизованих технологічних процесів підприємств АПК;
- засвоєння найновіших засобів комп'ютерної техніки;
- навчання комп'ютерним методам та засобам автоматизованого проектування автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП);
- освоєння роботи з пакетами прикладних комп'ютерних програм;
- формування умінь виконувати системну інтеграцію високоефективних комп'ютерних систем автоматизації;


- формування умінь з програмування мікропроцесорних керуючих пристроїв промислового призначення;
- засвоєння сучасних методів менеджменту в автоматизованому виробництві;
- засвоєння основних принципів енергозбереження та енергетичного менеджменту;
- знань і вмінь з організації виробничих процесів і управління персоналом;
- знань і вмінь з організації охорони праці на складних автоматизованих технологічних комплексах;
- підготовки до педагогічної і дослідницької діяльності;

    Крім того, студенти в період навчання в університеті знаходяться в середовищі майбутніх інженерних кадрів інших спеціальностей навчально-наукового інституту енергетики та комп'ютерних технологій, що розширить їхню інженерну ерудицію та прискорює професійне становлення і визначення майбутнього життєвого шляху.


    Зараз на 36 кафедрах ХНТУСГ ім. Петра Василенка працюють 456 викладачів, з них 63 докторів наук і професорів, 205 кандидати наук і доценти. Серед викладачів 18 академіків і членів-кореспондентів академій наук різних напрямків, 8 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти України, 2 лауреати Державної премії України, 4 лауреати премії Президента України серед молодих вчених, 18 відмінників освіти України.

    Університет забезпечує кадрову потребу інженерно-технічних служб АПК за замкнутим циклом (від конструювання до управління).


    За підготовку фахівців спеціальностей «Автоматизоване управління технологічними процесами» та «Комп`ютерно-інтегровані процеси і виробництва» безпосередньо відповідає кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Завідувач кафедри – Фурман Ілля Олександрович, доктор техн. наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, відмінник освіти України.

    Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій, має достатні площі навчальних приміщень та необхідну матеріальну базу на весь термін навчання, у тому числі 4 навчальні лабораторії, оснащені сучасною комп'ютерною технікою та іншими засобами автоматизації.

    Університет має п'ять гуртожитків, розрахованих на проживання 1780 студентів. Один гуртожиток призначений для сімейних студентів. У кожному гуртожитку виділено кімнати під читальні зали з бібліотечним фондом, є душові кімнати, кімнати для занять і спортивні зали.

    Для відпочинку студентів і співробітників університет має базу відпочинку на березі Азовського моря на 150 місць.

    Для культурно-масової роботи є актова зала, студентський клуб, 2 спортивні зали, відкритий спортивний майданчик.

    Випускники працють на великих підприємствах агропромислового комплексу України на інженерних посадах:- ВАТ «Миронівський хлібопродукт» - http://www.mhp.com.ua/;

- Компанія-виробник «Наша Ряба» - http://www.ryaba.com.ua;

- ТОВ Птахофабрика "Просяное" - http://prosyanoe.ho.ua;

- Група компаній IDS Group (ТМ «Моршинська», «Миргородська») http://www.ids.ua;

- ВАТ "МоторСiч" http://www.motorsich.com та інших великих та малих підприємствах АПК.

З кожним роком потреба у фахівцях заявленої спеціальності значно зростає і особливо в агропромисловому комплексі

Відеозвернення випускників нашого інституту до абітурієнтів

Дорошенко Євген Анатолійович - на даний момент диспетчер енергослужби

Сергій Почечун - на даний момент керівник відділу автоматизації та механізації


Посади та види професійної діяльності випускників ННІ ЕКТ за спеціальностями "Автоматизоване управління технологічними процесами", "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" На виробництві:

- Інженер з експлуатації автоматизованих систем контролю технологічних процесів (АСКТП) та автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ).

- Інженер з дослідження і впровадження АСКТП та АСУВ, головний інженер.

- Інженер, провідний інженер, завідувач відділом (бюро, лабораторії) з автоматизації виробництва.

- Інженер-системний інтегратор (компоновка та комплектування систем автоматизації).

- Інженер з експлуатації верстатів з числовим програмним керуванням.

- Інженер, провідний інженер, керівник відділу, директор підприємства з комплексної автоматизації та телемеханіки виробничих процесів.

- Інженер, директор малого підприємства (фірми) з автоматизації.

- Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро

- Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з автоматизації.

- Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем автоматизації.

- Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

У навчальних закладах

- Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.

- Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за напрямками: "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Комп'ютерна інженерія", "Автоматика і управління в технічних системах".